අය වැය විවාදය ගැන විවාදයක්

2020 වසර හා 2021 වසර වෙනුවෙන් සැකසුණු අය වැය ලේඛන දෙකක් ඉදිරි දිනවල මැති සබයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය .ගත වූ 2020 වසර සඳහා පැවති මැතිවරණ හා කොරෝනා තත්ත්වය නිසා අය වැයක් ඉදිරිපත් කළ නොහැකි විය.ඒ නිසා මේ මස 12 දින ගත වූ වසරේ ගිය වියදම් ඇතුළත් අය වැය ලේඛනය ඉදිරිපත් කෙරේ.එය එක් දින විවාදයකින් සම්මත කර ගැනීමට අපේක්ෂිතය .

ඒ අතර 2021 වසර වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් කරන අය වැය මේ මස 17 දින මැති සබයට ගෙන එයි.ආණ්ඩුව උත්සාහ ගන්නේ එය දින 10 ක පමණ විවාදයකින් සම්මත කර ගන්නටයි.එහෙත් විපක්ෂය ඊට එරෙහිව අදහස් දක්වා තිබේ .විපක්ෂය කියන්නේ සාමාන්‍ය අය වැය විවාදයකදී මෙන් මාසයක කාලයක් තුළ අය වැය විවාදය කළ යුතු බව ය.ආණ්ඩුව තමන් ගේ බලය යොදවා අය වැය විවාදය සීමා කිරීම බරපතළ වරදක් යැයි විපක්ෂය චෝදනා කරයි.ඒ නිසා රජය හා විපක්ෂය අතර අය වැය විවාදය ගැන විවාදයක් හටගෙන තිබේ .එය නිරාකරණය ට ආණ්ඩුව මේ සතියේ පාර්ලිමේන්තුවේ පක්ෂ නායක හමුවක්ද කැඳවා ඇත

Leave a reply: