ගෝඨාභයගෙන් විශ්මිත ආර්ථික සහන පැකේජයක්

බදු වර්ග 76 සිට 10 ට බස්සයි

පොහොට්ටුවේ ජනාධිපති ධුර අපේක්ෂක ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා බලයට පත් වීමෙන් පසු ජනතාවට ලබා දීමට යෝජිත ආර්ථික සහන ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ මූලික තොරතුරු ප්‍රකාශයට පත් වී ඇත. ඒ අනුව දැනට 12%ක්ව පවතින ජනතාව පීඩාවට පත් කළ වැට් බද්ද 8%කට අඩු කිරීමට නියමිතය. එසේම මධ්‍යම පාන්තික සේවකයන් ගේ වැටුප් මත පනවා තිබෙන උපයන විට ගෙවීමේ බද්ද අහෝසි කිරීමටද කම්කරුවන් ගේ දීමනා මත පනවා තිබෙන බදු සහ ගාස්තු ඉවත් කිරීමටද තීරණය කර තිබේ. පොහොර සහනාධාරය වී වගාව වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක කෙරෙන අතර පොහොර නොමිලේ සැපයීමට අවශ්‍ය විධි විධාන යොදනු ඇත. එසේම කාබනික පොහොර ජනප්‍රිය කිරීමට වැඩසටහනක් දියත් කෙරේ. මේ හැර දුරකතන බද්ද ඉවත් කිරීම, ක්ෂුද්‍ර  මූල්‍ය ආයතන මගින් කෙරෙන ගසා කෑම නතර කිරීම, සංක්‍රමණික බද්ද ඉවත් කිරීම, බැංකු තැන්පතු මත පනවා ඇති සියලු බදු (රැදවුම් බද්ද ඇතුළුව) අහෝසි කිරීම ගෝඨාභය ගේ ආර්ථික පැකේජයේ ප්‍රධාන බදු සහන වේ.

දැනට වාහන වෙනුවෙන් අය කරන දුම් බද්ද සහ කාබන්  බද්ද යන බදු දෙකෙන් එක් බද්දක් අහෝසි කෙරේ. ගම්මිරිස්, සහල් සහ උදු ආනයනය සහමුලින්ම තහනම් කෙරේ. බැංකු වලින් නවත්වා තිබෙන අයිරා පහසුකම (o.d පහසුකම) නැවත සක්‍රීය කෙරේ.

මෙම ආර්ථික සහන ක්‍රියාත්මක කරන අතරතුර පවතින බදු ක්‍රමය සරල කොට දැනට බදු වර්ග සියයකට ආසන්නව ඇති විශාල බදු ගණන බදු වර්ග 10කට අඩු කිරීම සදහා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විශේෂ ආර්ථික සැලසුමක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතය.

Leave a reply: