ජනපතිගෙන් දිනකට ඉඩම් ඔප්පු 200ක්.

මෙරට ඉඩම් අහිමි දිළිඳු ජනතාව දැනට අනවසරයෙන් පදිංචිව සිටින ඉඩම් සඳහා රජයේ ඔප්පු ලබා දීමට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා තීන්දු කර ඇත .ඒ අනුව ඉඩම් අමාත්‍යාංශය විසින් අනවසර ඉඩම්වල පදිංචිකරුවන් පන්දහසකට පමණ මුල් වටයේදී ඔප්පු ලබා දීමට නියමිතය .ඒ සඳහා ජනාධිපතිවරයා දිනකට ඉඩම් ඔප්පු 200කට පමණ අත්සන් තබන බව ජනාධිපති කාර්‍යාලය ප්‍රකාශ කරයි.

අනවසර රජයේ ඉඩමක් යම් පුරවැසියෙකුට පැවරීමේදී ඒ සඳහා වන ඉඩම් ඔප්පුවට ජනාධිපතිවරයා ම පුද්ගලික ව අත්සන් කළ යුතු බැවින් මෙලෙස ඔප්පු නිකුත් කරනු ලැබේ.එම ඔප්පු ලබා දීමට ජනාධිපතිවරයා කටයුතු කළේ පසුගිය ජනාධිපතිවරණයේ දී ජනතාව ට ලබා දුන් ප්‍රධාන පොරොන්දුවක් ඉටු කිරීම සඳහා ය.වෙනත් ආණ්ඩු මෙබඳු ඉඩම් ඔප්පු ප්‍රදානය කිරීම සඳහා විශාල උත්සව පවත්වා ඇතත් ඒ සඳහා රජයේ අරමුදල් සතයක් හෝ වැය නොකළ යුතු බැවින් කිසිදු උත්සවයකින් තොරව ඔප්පු ලබා දීමට ජනාධිපතිවරයා නියෝග කර ඇත .

Leave a reply: