ගෝඨාභය ගේ ඉදිරි ආණ්ඩුවේ කැබිනට්ටුවට අලුත් මුහුණු ගණනාවක් පාතාලයන්ගේ තෝම්බුවක් හදයි

ජනාධිපති ගෝඨාභය ගේ රැකියා ලක්ෂය දීමේ වැඩපිළිවෙළ ඇරඹෙයි

ජනාධිපතිවරණය සදහා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරිපත් කළ මැතිවරණ ප්‍රකාශනය අනුව රැකියා විරහිත ඉතාම දිළිදු පවුල්වල තරුණ තරුණියන් සදහා රැකියා ලක්ෂයක් සැපයීමේ වැඩපිළිවෙළ ජනවාරි මස 20 වැනි දින ආරම්භ කෙරේ .

ඊට අදාළ අයදුම්පත් කැදවීම දැන් ආරම්භ කර ඇත .බහු කාර්‍ය සංවර්ධන කාර්‍ය් සාධක බලකා දෙපාර්තමේන්තුව නමින් නව දෙපාර්තමේන්තුවක් මේ සදහා ආරම්භ කෙරේ .තෝරා ගත් වෘත්තින් 25 ක් වෙනුවෙන් දිළිදු පවුල්වල සාමාජිකයන් තෝරා ගැනීම එම දෙපාර්තමේන්තුවේ වගකීමයි.රැකියා ලාභින් මාස 6ක පුහුණු කාලයකට යටත් වන අතර ඔවුන්ගේ මාසික වැටුප රුපියල් 22500 කි.එකී පුහුණුව අවසානයේ ඔවුන්ට විශ්‍රාම වැටුප් සහිත රජයේ රැකියාවක් ලැබීමට නියමිතයි .

Leave a reply: