ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය ගෝඨාභයගේ ජය සනාථ කරති

ඉන්දියාවේ ද හින්දු පුවත්පත, ඉන්දියාවේ ටයිම්ස් පුවත් පත, අල් ජසීරා මාධ්‍ය ජාලය, ඉන්දියාවේ එන්ඩීටීවී මාධ්‍ය ජාලය සහ තවත් ප්‍රධාන ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය ගණනාවක් ශ්‍රී ලංකාවේ ජනාධිපතිවරණයෙන් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ජයග්‍රහණය කරනු ඇතැයි තොරතුරු වාර්තා කර තිබේ .

මෙම ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය වාර්තා අනුව අවම වශයෙන් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රකාශිත ඡන්ද ප්‍රමාණයෙන් 54% අධික ඡන්ද ප්‍රතිශතයක් ලබාගෙන ජයග්‍රහණයක් ලබනු ඇතැයි වාර්තා කර ඇත. එහෙත් ශ්‍රී ලංකාවේ මැතිවරණ සමීක්ෂණ කණ්ඩායම් ගණනාවක් ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ලබාගන්නා ඡන්ද ප්‍රතිශතය ප්‍රකාශිත ඡන්ද ප්‍රමාණයෙන් 58% ඉක්මවනු ඇති බවයි.

Leave a reply: