ණය ගෙවාගත නොහැකි කුඩා ව්‍යාපාර වලට ආණ්ඩුවෙන් විශාල සහනයක් .

පසුගිය රජය ගෙන ගිය ගෙන ගිය අධික බදු අය කිරීමේ ප්‍රතිපත්තිය නිසා අඩාල වී ගිය සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණව්‍යාපාර හා කර්මාන්ත රැසක් වැසීයාමේ අනතුරින් මුදවා ගැනීම සඳහා රජය සහන පිරිනැමීමට තීන්දු කර ඇත.

මෙහිදී මූලික වශයෙන් අවධානය දක්වා ඇත්තේ දැනට බැංකු වලින් ව්‍යාපාර සහ කර්මාන්ත වලට ණය ලබාගෙන ඒවා පියවීමට නොහැකිව සිටින ව්‍යාපාරිකයන් සහ කර්මාන්ත කරුවන් කෙරෙහිය. මෙලෙස ණය පියවීමට නොහැකිව අර්බුදයකට ලක් වී සිටින සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන් සහ කර්මාන්තකරුවන්ගේ සංඛ්‍යාව දස දහසකට ආසන්න බව රජයේ වාර්තා කියයි. ලබන ජනවාරි මාසය අවසන් වන විට ඔවුන්ගේ ණය පියවීමට නොහැකි වන්නේ නම් අදාළ දේපළ රාජ සන්තක කොට වෙන්දේසි කිරීමට බැංකු සහ මූල්‍ය ආයතන තීරණය කර තිබිණි. දැනට රජය එම ව්‍යාපාර කර්මාන්ත වලට ආර්ථික සහන පිරිනමමින් ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාර යළි ගොඩනැංවීම සඳහා උදව් කරමින් සිටින බැවින් බැවින් මෙලෙස ඒ අයගේ දේපල වෙන්දේසි කිරීම් කිරීම් වසරකට අත්හිටුවන ලෙස ජනාධිපතිවරයා සහ අගමැතිවරයා මේ සතියේ සියලුම සියළුම රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික බැංකු වලට උපදෙස් දුන්නේය.

එම උපදෙස අනුව ලබන මාසයේ සිට බැංකු විසින් සිදුකිරී කිරීමට නියමිතව තිබූ දේපළ වෙන්දේසි කිරීම් වසරක කාලයකට අත්හිටුවනු ලැබීය. මෙයින් සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර හා කර්මාන්ත ආයතන දස දහසකට ආසන්න ප්‍රමාණයකට සහන සැලසෙන අතර ඒවා වැසී යාමෙන් රැකියා අහිමි වීමේ අනතුරට මුහුණ පා සිටි ලක්ෂ සංඛ්‍යාත පිරිසකට විශාල සහනයක් හිමි වන වන බව ආණ්ඩුව ප්‍රකාශ කරයි.

Leave a reply: