දිගට ඇදෙන වතුකරයේ අර්බුදය

දුගී දුප්පත් වතු කම්කරුවන්ගේ වැටුප රුපියල් 125 කින් වැඩි කර රුපියල් 1000/=ක දෛනික වැටුපක් ලබා දෙන ලෙස හාම්පුතුන්ගෙන් කළ ඉල්ලීම ඔවුන් දිගින් දිගටම ප්‍රතික්ෂේප කිරීම නිසා කෝපයට පත් කම්කරුවන් වතුකරය ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා අරඹා ඇත .

ඒ අනුව තේ දළු ප්‍රවාහනයට බාධා කිරීම, වතු අධිකාරීන්ට පහරදීම, සමාගම්වල දේපළ වලට හානි කිරීම, වැඩ වැඩවර්ජන ආදි විවිධ දේ වතුකරය තුළ සිදුවන බව වාර්තා වෙයි .

දිනකට රුපියල් දාහකින් තබා දෙදහකින්වත් ජීවත්විය නොහැකි පසුබිමක රජය විසින් ලබා දුන් රුපියල් දාහේ වැටුප ධනපති වතු හාම්පුතුන් තරයේම ප්‍රතික්ෂේප කිරීම මෙම අර්බුදයට හේතුවයි. දැනට දෙන වැටුපට රුපියල් 125 ක් එකතු කළ විට රුපියල් 1000 දෛනික වැටුප සෑදේ.එය ලබා නොදෙන තාක් තම වෘත්තිය අරගලය ඉදිරියටම ගෙන යන බව වෘත්තිය සංගම් ප්‍රකාශ කරති .

Leave a reply: