නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට පක්ෂ විපක්ෂ මත විමසයි.

රජය විසින් කෙටුම්පත් කිරීමට යන නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සඳහා ආණ්ඩු පක්ෂයෙන් හා විපක්ෂයෙන් මත විමසීමට ව්‍යවස්ථා සම්පාදන කමිටුව තීන්දු කර ඇත .ඒ අනුව ඉදිරි සතියේ රජය සහ විපක්ෂය සමඟ සාකච්ඡාවකට ව්‍යවස්ථා සම්පාදන කමිටුව සූදානම් වෙයි .

ඉන් අනතුරුව සිවිල් සංවිධාන හා වෙනත් විද්වත් පාර්ශ්වවල අදහස් විමසීමට නියමිතය .ඒ සියල්ල අවසානයේ පොදු මහජන අදහස්ද ලබා ගනී.ව්‍යවස්ථා කෙටුම්පතට අදාළ ධවල පත්‍රිකාව සකස් කරන්නේ ඉන් අනතුරුව ය.එය මැති සබයට ඉදිරිපත් කොට තේරීම් කාරක සභාවක් හමුවේ සලකා බැලීම සිදු කිරීමට ද නියමිතය .ඒ සඳහා මාස කිහිපයක් ගත වන අතර ඉන්පසු අධිකරණ මත විමසා බැලෙයි .මේ සියල්ල අවසානයේ මැති සබයේ 2/3 බලයෙන් ව්‍යවස්ථාව සම්මත කර ගත් පසු එය නීතිගත වෙයි .

Leave a reply: