ගෝඨාභය ගේ ඉදිරි ආණ්ඩුවේ කැබිනට්ටුවට අලුත් මුහුණු ගණනාවක් පාතාලයන්ගේ තෝම්බුවක් හදයි

නව රාජ්‍ය සංස්ථා මණ්ඩල ලොක්කන්ට වැඩ පෙන්වන්නට අවුරුද්දක කාලයක්

නව රජය යටතේ අලුතින් පත් වූ රාජ්‍ය සංස්ථා මණ්ඩල ප්‍රධානින් අවුරුද්දක කාලයක් තුළ එකී රාජ්‍ය ආයතන නව ව්‍යාපාර සැලසුමක් යටතේ ගොඩනැගීම සිදු කළ යුතු යැයි ජනාධිපතිවරයා නියෝග කර ඇත .විශේෂයෙන්ම රජයේ වානිජ ව්‍යාපාර සමාගම් වලට මෙම නීතිය දැඩි ලෙස බලපායි.එම ආයතන ලාභදායි ලෙස පවත්වා ගෙන යාම සදහා නිසි ව්‍යාපාර සැලසුමක් යටතේ ආදායම් ඉලක්ක සපුරා ගත යුතු බවට ජනාධිපතිවරයා ආයතන ප්‍රධානින්ට උපදෙස් දී තිබේ .

එසේ කිරීමට අසමත් වන රාජ්‍ය ව්‍යාපාර ආයතන ප්‍රධානින් තනතුරු වලින් ඉවත් කර නව ප්‍රධානින් පත් කිරීමටද රජය කල් තබාම තීරණය කළේය .

රජය විසින් පත් කළ විශේෂ සම්මුඛ පරීක්ෂණ මණ්ඩලයක් මගින් නව රාජ්‍ය ආයතන ප්‍රධානින් තෝරා ගැනිණ .ඔවුන්ගෙන් 90%ක්ම විවිධ ක්ශේත්‍ර වල විද්වතුන් හා පුද්ගලික අංශයේ කීර්තිමත් ව්‍යාපාර ප්‍රධානින්ය.විශේෂයෙන්ම පාඩු ලබන රාජ්‍ය ආයතන කාර්‍යක්ෂම තත්ත්වයට ගෙනැවිත් පලදායී සේවාවක් ලබා දීම තුළින් එම ආයතන ලාභදායි තත්ත්වයට පත් කළ යුතු බව ජනාධිපතිවරයා ඔවුන්ට වැඩිදුරටත් දැනුම් දී තිබේ .ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම ,ඛනිජ තෙල් සංස්ථාව ,විදුලි බල මණ්ඩලය ,ජල සම්පාදන මණ්ඩලය වැනි ආර්ථික වශයෙන් අර්බුදකාරී තත්ත්වයක පවත්නා ආයතන කඩිනමින් නගා සිටුවීම සම්බන්ධයෙන් ඉක්මන් පියවර ගන්නා ලෙස ද එම ආයතන වලට පත්කළ සභාපතිවරුන්ට සහ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයන්ට නියම කර ඇත .

Leave a reply: