පොල් පාලන මිල ගැන විවේචන

වත්මන් රජය බලයට පත්වීමෙන් පසු ජනතාවට ප්‍රයෝජනවත් වැඩ සටහන් රාශියක් ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටියදී පොල් සඳහා පාලන මිලක් පැනවීම වැනි විහිළු සහගත යෝජනාවලින් රජය අපහසුතාවයට පත්වන බව ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණට සම්බන්ධ පාරිභෝගික සංවිධාන අවධාරණය කරති.

වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යංශය විසින් පොල් සඳහා පාලන මිලක් පනවනු ලැබීය.ඒ අනුව පොල් ගෙඩියේ මිල තීරණය වන්නේ එහි වට ප්‍රමාණය අනුවය.පාලන මිල අනුව අනුව පොල් විකිණීමට නම් පොල් ගෙඩියේ වට ප්‍රමාණය මැනිමට පොල් වෙළඳුන්ට සිදුවෙයි.පාරිභෝගිකයාටද පොල්ගෙඩිය මැන බලා මිලදී ගැනීමට සිදු වෙයි.මෙය බෙහෙවින් අප්‍රායෝගික මෙන්ම ක්‍රියාත්මක කළ නොහැකි නීතියකි.වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයේ ඉල්ලීම අනුව ශ්‍රී ලංකා පාරිභෝගික අධිකාරිය විසින් පොල් මිල පාලනය සඳහා ගැසට් පත්‍රයක් ද නිකුත් කිරීමෙන් පසු එය නීතියක් බවට පත්ව තිබේ.

පසුගිය කාලයේ ආණ්ඩුව සැමන් පරිප්පු කහ ආදී වෙනත් පාරිභෝගික ද්‍රව්‍ය සඳහා ද මේ ආකාරයටම පාලන මිල නියම කළ අතර ඒවා පසුව ඉවත් කර ගැනීමට සිදුවූයේ පවත්නා විවෘත වෙළඳපල ආර්ථික තත්ත්වයන් යටතේය.එසේ තිබියදී කෙසේවත් ක්‍රියාත්මක කළ නොහැකි පොල් සඳහා පාලන මිලක් පැනවීම ජනතාවට විහිළු සපයන කරුණක් බවට පත්ව ඇත.එම නිසා මෙවැනි ප්‍රායෝගික නොවන නීති පැනවීමෙන් වළකින ලෙස පාරිභෝගික සංවිධාන රජයෙන් ඉල්ලා සිටී .

Leave a reply: