ගෝඨාභය ගේ ඉදිරි ආණ්ඩුවේ කැබිනට්ටුවට අලුත් මුහුණු ගණනාවක් පාතාලයන්ගේ තෝම්බුවක් හදයි

පොහොට්ටුවේ දිස්තිරික්ක වාර්තාව මාතරට (67.25%), ආසන වාර්තාව කඹුරුපිටියට (71.53%)

පොහොට්ටුවට මාතර දිස්ත්රික්කයේ වාර්තාගත 67.25% ප්‍රතිශතයක්. කඹුරුපිටියෙන් වාර්තාගත 71.53% ප්‍රතිශතයක්!

2019 ජනාධිපතිවරනයෙදි ශිුලංකාවෙි දිස්ත්‍රක්ක 22 අතුරින් විශිෂ්ඨම ප්‍රතිපලය ගෝඨාබය රාජපක්ෂ මහතාට ලබාදි ඇත්තෙ මාතර දිස්ත්‍රක්කයෙනි. එය ප්‍රතිශතයක් ලෙස (67.25%). දෙවන හා තෙවන ස්ථානවල හම්බන්තොට (66.17%) සහ මොණරගල  (65.14%) ක් ලබා ගනිමින් විශිෂ්ඨ ජයක් ගෝඨාබය රාජපක්ෂ මහතාට ලබාදි ඇත.

එමෙන්ම, මැතිවරන කොට්ඨාශ එකසිය හැට (160) අතුරින්, විශිෂ්ඨත්වයෙ කිරැළ හිමිවි තිබෙන්නෙ කඹුරැපිටිය ආසනයටය, එය 71.53% කි. එහි දෙවැනි ස්ථානය හක්මන ආසනයටයි (71.13%). තෙවැනි ස්ථානය කරන්දෙනියට (70.29%) හිමිවි ඇත.

 

 

Leave a reply: