රජයේ ඇමැතිවරුන්ට වැඩ පවරන ගැසට්ටුව මේ සතියේ

නව රජයේ කැබිනට් අමාත්‍යවරුන්ට සහ රාජ්‍ය ඇමැතිවරුන්ට විෂය කාර්‍යන් බෙදා වෙන් කරනු ලබන අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනය මෙම බදාදා වන විට නිකුත් කෙරෙනු ඇතැයි රජය පවසයි .කැබිනට් ඇමැතිවරුන් සංඛ්‍යාව 15දෙනෙකුට සීමා කර ඇති නිසා ඔවුන්ට විෂය කාර්‍යන් රාශියක් පැවරෙනු ඇත .එහිදී ප්‍රථම වරට රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන්ටද ගැසට් මගින්ම විෂය කාර්‍යන් පවරා දීමට නියමිතය .ඊට හේතුවී ඇත්තේ කැබිනට් ඇමැතිවරුන් ට පමණක් විෂය කාර්‍යන් පැවරුවහොත් ඔවුන් රජයේ ඇමැතිවරුන් ට කිසිම රාජකාරියක් නොපැවරීමට ඉඩ ඇතැයි යන සැකයයි .ඒ අනුව ගැසට් මගින් ප්‍රබල රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු ගණනාවකට ප්‍රධාන පෙලේ විෂයන් කිහිපයක් පැවරෙනු ඇත .

Leave a reply: