ගෝඨාභය ගේ ඉදිරි ආණ්ඩුවේ කැබිනට්ටුවට අලුත් මුහුණු ගණනාවක් පාතාලයන්ගේ තෝම්බුවක් හදයි

රජය නව ආර්ථික සැලසුමක් හදයි.

කොරෝනාවෙන් පසු රට ගොඩනැගිය යුතු ආකාරය ගැන රජය නව ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියක් සැකසීමේ යෙදී සිටින බව වාර්තා වෙයි .මෙය ජනාධිපතිවරයා ගේ පුද්ගලික අධීක්ෂණයෙන් සිදුවන්නක් වන අතර ඒ සඳහා රාජ්‍ය පුද්ගලික දෙඅංශයේම ප්‍රයෝජනවත් අදහස් මුසු කර ගත යුතු බව ජනාධිපතිවරයා ගේ මතය වී තිබේ .

ඉදිරි අය වැය ලේඛනය ලබන සැප්තැම්බරයේ ඉදිරිපත් කිරීමට රජය අදහස් කරගෙන සිටින අතර ඊට පශ්චාත් කොරෝනා සංවර්ධන සැලසුම ඇතුළත් කෙරේ.දැනටමත් මෙයට සම්බන්ධ යෝජනා කෙටුම්පත් 3ක් ජනාධිපතිවරයා ට ලැබී ඇත .අය වැය සකස් කිරීමේ මූලික කටයුතු මේ වන විට ආරම්භ කර ඇති අතර අය වැය දළ සටහන සැකසූ පසු ජනාධිපතිවරයා නව යෝජනාව ඊට ඇතුළත් කරනු ඇතැයි දැනගන්නට ඇත .

ජාතික සංවර්ධන කාර්‍යයේදී රාජ්‍ය පුද්ගලික ව්‍යාපාර ප්‍රවර්ධනය , පුද්ගලික අංශයට වැඩි කාර්‍යන් පැවරීම,අපනයන ආදායම් ඉහළ නංවා ගැනීම ,පශ්චාත් කොරෝනා නව ව්‍යාපාර ප්‍රවර්ධනය මෙම සංවර්ධන සැලසුමේ ප්‍රධාන අංග බව වාර්තා වේ.

Leave a reply: