රන්ජන් රාමනායක හඩ පට පරීක්ෂාවට කැදවයි

ආන්දෝලනාත්මක දුරකතන සංවාද රැසකට දායක වී සිටින හිටපු ඇමැති රන්ජන් රාමනායක ගේ කට හඩ පරීක්ෂා කර රස පරීක්ෂක වාර්තාවක් අධිකරණයට ලබා දීම සදහා ඔහු රස පරීක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවට කැදවා තිබේ .

දැනට පොලීසිය සහ අධිකරණය භාරයේ ඇති සී.ඩී තැටිවල ඇතුළත් කතා බහ රන්ජන් රාමනායක ගේ දැයි නිශ්චිතව හදුනා ගැනීමට මෙම කට හඩ පරීක්ෂණය සිදු කරන බව වාර්තා වේ .

සතියක් තුළ කට හඩ පරීක්ෂණය නිම කොට එහි වාර්තාව පොලිස්පතිවරයාට සහ නීතිපතිවරයාට රස පරීක්ෂක විසින් යොමු කිරීමට නියමිතය .ඉන්පසු ඊට අදාළව නඩු පැවරීම සිදු කරන බව පොලීසිය පවසයි .

Leave a reply: