20 රැකගන්න ආණ්ඩු පක්ෂය තීන්දු කරයි

සාධාරණ සංශෝධන කිහිපයක් සහිතව 20 වැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සම්මත කිරීමට ජන්දය ලබා දීමට ආණ්ඩු පක්ෂයේ සියලු මන්ත්‍රීන් තීන්දු කළහ මේ ගැන කැබිනට් මණ්ඩලයත් ආණ්ඩු පක්ෂ මන්ත්‍රීන් කණ්ඩායමත් පැවැත්වූ සංවාද දෙකකදීම මෙකී තීන්දුව අනුමත විය.

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ආණ්ඩු පක්ෂ මන්ත්‍රී කණ්ඩායම ට ප්‍රකාශ කර තිබුණේ 19 වැනි සංශෝධනය අහෝසි කිරීම තමන්ගේ ප්‍රධාන ජන්ද පොරොන්දුවක් බැවින් එය මුලින් ඉටු කළ යුතු බවයි.ඉන්පසු සුදුසු ව්‍යවස්ථාවක් සකස් කර ගත හැකි බවද ඔහු පවසා තිබුණි .ඒ අනුව 20 ට අනුමැතිය දීමට ආණ්ඩු පක්ෂ මන්ත්‍රී කණ්ඩායම ඒකමතික තීන්දුවක් ගනු ලැබීය .එහෙත් සුදුසු සංශෝධන කිහිපයක් මැති සබයේ කාරක සභා අවස්ථාව ට ඉදිරිපත් කිරීමට ද තීන්දු විය.

Leave a reply: