නිදොස් අයට විපත් කිරීම දහ දුක් විඳින්නට හේතු වෙයි.

මිනිසා පෙළෙන දුක පිළිබඳව සාර්ථක ම අර්ථකථනය ලෝකයට හෙළිදරව් කළේ ලොව්තුරා බුදුපියාණන් වහන්සේ ය. බුදුදහම පිළිබඳ අසුබවාදීව සිතන මිථ්‍යා දෘෂ්ටික පිරිස් බුදු දහමට ගරහන්නේ ද මිනිසා දුක්ඛාන්තයකට ගෙන යාමක් බුදු

Continue Reading