විදෙස් ශ්‍රමිකයින්ගෙන් ශ්‍රී ලංකාවට එන මුදල්වල අඩුවීමක්. නොනිල මාර්ගවලින් මුදල් එවනවාදැයි සැකයක්?

2020 වසරේ ජූනි මාසයට සාපේක්ෂව 2021 වසරේ ජූනි මාසයේ දී විදේශ සේවා නියුක්තිකයින්ගේ ප්‍රේෂණ පහළ ගොස් ඇති බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පවසයි. ඒ අනුව 2021 වසරේ ජූනි මාසයේ දී

Continue Reading

සියලු කොටස් මිල දර්ශකය ගණනය කිරීමේ ක්‍රමවේදය සමාලෝචනය කිරීමේ තීරණයක්

දර්ශකයෙහි චලනය වීම ඒ සඳහා ලැයිස්තුගත සමාගම්හි මහජන අයිතිය අතර පවතින සම්බන්ධය නීර්ණය කිරීම සඳහා, සියලු කොටස් මිල දර්ශකය (ASPI) ගණනය කිරීමේ ක්‍රමවේදය නැවත සලකා බැලීමට කොළඹ කොටස් හුවමාරුව (CSE ) විසින්  තීරණය

Continue Reading

විදේශ විනිමය සම්බන්ධ අනතුර මෙන්න…

පසුගිය 2020 වසරේදී මෙරටට විදේශ විනිමය ලැබෙන ප්‍රධාන අංශ තුනෙන් විදේශ රැකියා ආදායම් හැර ඉතිරි අංශ දෙකම පහත වැටුණද මෙම වසර තුළ සියලුම අංශවලින් උපයා ගන්නා විදේශ විනිමය විශාල වශයෙන්

Continue Reading