ගෝඨාභය ගේ ඉදිරි ආණ්ඩුවේ කැබිනට්ටුවට අලුත් මුහුණු ගණනාවක් පාතාලයන්ගේ තෝම්බුවක් හදයි

Behind every successful man is a strong and humble woman…

අපගේ දෛනික ජීවිතයේ දී තාක්‍ෂණය හා අනුබද්ධ වීම මීලඟ පරම්පරාවේ ලෝකය තුළ ප්‍රධාන අංගයක් වේ. තාක්‍ෂණය තුළින් ශ්‍රී ලංකාවේ තරුණ තරුණියන් සවිබල ගැන්වීම මාගේ මූලික ඉලක්කය වන අතර ඔවුන් වෙනුවෙන්

Continue Reading

 චන්ද්‍රිකා අලුත් ගේමක් අටවයි

  ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ජනාධිපති වූ සැනින් සැණින් ආණ්ඩුව විසුරුවා හැර මහ මැතිවරණයකට යන බවට ලබාදී තිබෙන  පොරොන්දුව අල්ලාගෙන ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ පොහොට්ටු සන්ධානේ බිඳවැටීමට චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක සැලසුම් කර

Continue Reading