ස්වාධීන කොමිෂන් සභා පක්ෂග්‍රාහී බව අල්ලස් දූෂණ කොමිසමෙන් ද තහවුරුවෙයි. ජනපතිට නඩු දමන්නට ගිය මංගලට සහ චම්පිකට ඇමරිකානු තානාපති ගෙන් හොඳ පිළිතුරක්.

Email:

info@lankaeyewitness.com

editor@lankaeyewitness.com

Address:

16-19 The Leas, Folkestone, CT20 2DU, United Kingdom

Our Team: 

Sarath Wickramakalutota – Editor

Chinthaka Pothupitiya -Editor